دویی پک

طعم:شش میوه

وزن:250 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:آلبالو

وزن:250 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:پرتقال

وزن:250 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:سیب موز

وزن:250 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:هلو

وزن:250 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:شش میوه

وزن:140 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:پرتقال

وزن:140 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:هلو

وزن:140 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:البالو

وزن:140 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد

طعم:سیب موز

وزن:140 گرم

تعداد در کارتن:40 عدد

درصد میوه طبیعی:حاوی حداقل 25 درصد